สถานีวิทยุสมัครเล่นคลับสเตชั่น E27AF

ชมรมวิทยุสมัครเล่นเมืองศรีสะเกษ

History

16/12/2558 ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นคลับสเตชั่น E27AF

21/01/2559 ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานี E27AF (HF Club Station)

 

Operate by HS3QQS